O nas

Misja
Fundacja jest organizacją pozarządową, której celem jest wspieranie wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości harcerskich zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Cele
– działanie na dobro górnośląskiego harcerstwa przez tworzenie warunków do samowychowywania młodzieży, według harcerskich ideałów oraz form działania, a także na rzecz ogółu społeczności poprzez inicjowanie, wspieranie i organizowanie działań wychowawczych, edukacyjnych, sportowych, krajoznawczych i ekologicznych, w tym odnoszących się do Górnego Śląska – jego przyrody, ludzi, systemu kulturowego i krajobrazu.
– podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
– działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
– wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
– wspieranie i upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności.

Logo i symbolika
Dwa łukowe ramiona oznaczają główne polskie rzeki; Odrę i Wisłę wypływające z Górnego Śląska. Region Górnego Śląska, siedziba i miejsce działania Fundacji zaznaczone jest małym okręgiem i zlokalizowane u źródeł obu tych rzek. Obie rzeki wraz ze swymi licznymi dopływami stanowią o istnieniu Fundacji. W centrum znaku znajduje się lilijka harcerska, symbol harcerskich zastępów i drużyn, bo właśnie te najmniejsze jednostki harcerskie są w centrum uwagi Fundacji.
Inna wersja symboliki logo: dłonie życzliwych harcerstwu, osłaniających je od złych wpływów, wynoszących je na wyżyny, stwarzających warunki młodym do samorealizowania się w harcerstwie. W środku lilijka, symbol harcerzy.
Ś.p. hm Bronisław Rduch
wieloletni Prezes Fundacji